پشتیبانی و خدمات پس از فروش
نرم افــزار ماهیتــی پويا دارد كــه پس از نصب و اســتقرار يک پــروژه   نرم افــزاری  بــه اتمام نمیرســد. ارتقای نرم افزار و  ارائه نسخه های جديد با قابلیت های بیشــتر و يا نیازمندیهای جديدی كه كاربران با آن مواجه می شــوند، رفــع خطاهــای موجــود  در سیســتم فعلی، آموزش مســتمر كاربران سیســتم و آموزش كاربــران جديــد از مهمتريــن اهــداف  فاز پشــتیبانی محســوب می شــوند. به طور كلی نرم ا فزار بدون پشــتیبانی يــک  موجود مرده محســوب  می شــود. اين نکته مهم نیست كه  تیم تولید و توســعه برای ايجاد يک نرم افزار چقدر زمــان و برنامه ريزی مصرف می كنند، چراكــه اگــر در پايــان كاربران ســازمان از عملکرد  نرم افزار راضی نباشند، چرخه حیات   نرم افزار به پايان رســیده و زمان مرگ آن فرا میرسد.
ديدگاه داده هوشمند براي کار کردن با مشتريان يک ديدگاه بلند مدت مي باشد ،بنابراین تمام تلاش خود را برای جلب رضایت و ارائه خدمات به مشتریان خود خواهیم کرد.
شرکت داده هوشمند دها با تکيه بر توان کارشناسان خود آمادگي انجام کليه پرژه هاي نرم افزاري و همچنين توليد نرم افزارهاي سفارشي را دارد برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.